PROJEKTFORLØB

Teknisk rådgivning og bistand

Trio Arkitekter informerer altid om sine ydelser indenfor teknisk rådgivning og bistand, for at give  bestyrelsen/boligforeningen det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Trio Arkitekters ydelser omfatter generelt:

  • Løbende orientering til bestyrelsen/boligforeningen om projektets aktuelle status og forventede forløb
  • Udarbejdelse af hovedtidsplan og varetagelse af tidsstyring
  • Varetagelse af økonomistyring
  • Kontakt til de nødvendige myndigheder (Kulturstyrelsen, Teknisk Forvaltning mm.)
  • Kontakt til nødvendig konsulentbistand (landinspektør, ingeniør, svampe – og geotekniske undersøgelser mm.)

 

Trio Arkitekters ydelser i forbindelse med projektering:

Undersøgelse og ansøgning af mulige tilskudsmuligheder
Hjælp til afklaring og fastlæggelse af projektets omfang
Udarbejdelse af myndighedsprojekt
Udarbejdelse af hovedprojekt, samt udsendelse af tilbudsmateriale samt udbudsbreve
Bestyrelsen/boligforeningen har mulighede for at anbefale entreprenør
Vurdering af entreprisetilbud (tilbud modtages i lukkede kuverter og åbnes samtidigt i overværelse af bestyrelsen). Herefter indstilling til valg af entreprenør
Bistand ved forhandlinger af kontrakter med entreprenører og forelæggelse af disse til bestyrelsens godkendelse
Udførelse af oplæg til entreprisekontrakt
Sikring af, at de nødvendige forsikringer tegnes, og at entreprenøren stiller den krævede økonomiske sikkerhed
Trio Arkitekters ydelser i forbindelse med udførelse og aflevering:

Byggeledelse og fagtilsyn inkl. varetagelse af projektgennemgang
Skriftlig anbefaling af udbetalinger i henhold til evt. rateudbetalingsplan eller løbende efter anmodning, samt budgetstyring
Afholdelse af opstartsmøde og byggemøder
Varetagelse af afleveringsforretning, mangelgennemgang, referater og plan for udbedring af mangler, samt kontrol af udbedringer
Projektopfølgning
Kommunikation/beboerhåndtering
Rådgivning i forbindelse med 1-års gennemgang
Bestyrelses/boligforeningens ydelser:

Deltagelse i bygherremøder
Udarbejdelse af juridiske dokumenter f.eks. vedrørende ejerforhold og entreprisekontrakt

Beboermøde

Efter Trio Arkitekters og bestyrelsens gennemgang af den udarbejdede vedligeholdelsesplan, vil næste fase være et boligforeningsmøde, hvor de forskellige konsekvenser ved valg og fravalg drøftes, og hvor Trio Arkitekter vil være til stede for at besvare spørgsmål omkring teknik, byggefasen samt økonomi.

Når bestyrelsen er blevet enige om prioriteringerne, skal den indkalde til generalforsamling, hvortil der forinden er indhentet lånetilbud, så den enkelte ejer/andelshaver kan gøres bekendt med en evt. stigning i fællesomkostning/boligydelse, og om hvordan ejer/andelsværdien påvirkes. Her vil Trio Arkitekter også være til stede, for at afklare alle evt. tvivlsspørgsmål.

Hvis generalforsamlingen giver opbakning til anbefalingerne, er byggefasen reelt gået i gang.

HOVEDPROJEKT …….. hvad er det?

Trio Arkitekter udarbejder hovedprojektet, der er den færdige beskrivelse af opgaven, bestående af tegninger, fagbeskrivelser og fællesbetingelser.

Hovedprojektet skal være meget beskrivende og detaljeret. Dette er for at sikre, at der ikke er tvivl om, hvad der ønskes udført og hvordan det ønskes udført. Dette giver entreprenøren en stor sikkerhed overfor projektet, og han kan fremsende boligforeningen et tilbud, uden at afsætte økonomi til uafklarede løsninger og uigennemskuelige udførelser.
Samtidigt minimerer et gennemarbejdet hovedprojektet risikoen for ekstraarbejder.


Byggefasen

 

Under byggeriet er Trio Arkitekter ansvarlig for byggestyringen, og repræsenterer bestyrelsen/boligforeningen i alle væsentlige forhold til entreprenøren.
Trio Arkitekter er byggeleder i fagentreprise, og sørger for, at aftalte arbejder bliver udført i overensstemmelse med den indgåede aftale.
Trio Arkitekter hjælper, på bestyrelsens/boligforeningens vegne, med sikkerheden og sundheden under byggeriet, herunder afdækning af farlige stoffer som asbest, bly og pcb, samt korrekt indretning af byggepladsen, f.eks. stillads, adgangsveje mm.
Trio Arkitekter har både den tidsmæssige og økonomiske styring af opgaven. Der vil i hele forløbet blive afholdt regelmæssige byggemøder.
Trio Arkitekter forpligtiger sig til at have en god og behagelig dialog med bestyrelsen/boligforeningen , så alle i boligforeningen føler sig rigtigt godt informeret. .
Når opgaven er løst, vil der blive lavet en afleveringsforretning, hvor hele byggeriet vil blive gennemgået for evt. mangler.
Derefter udarbejdes det endelige byggeregnskab.
På 1 års dagen for byggeriets afslutning, vil Trio Arkitekter indkalde entreprenøren til 1-års gennemgang, for at undersøge om der evt. skulle være fejl og mangler i byggeriet. Disse skal så rettes af entreprenøren, inden for en kort frist.
Trio Arkitekters ydelser leveres i overensstemmelse med PAR & FRI’s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2006.Trio Arkitekter
Sankt Knuds Vej 36, st.
1903 Frederiksberg C
telefon 33 15 15 20
mail@trioarkitekter.dk
Nyheder
23.11.2018: FAST UNDERLAG
25.10.2018: GODT I GANG
21.09.2018: 40 NYE TAGBOLIGER
03.09.2018: BYENS NETVÆRK


 
Send link til en ven

Til (e-mail adresse) *

Flere adresser kan adskilles med komma eller semikolon - f.eks.: navn@firma1.dk, navn2@firma2.dk, navn3@firma3 etc

Fra (din e-mail adresse) *

Kort besked til modtager (valgfri)